Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Podręcznik dla gimnazjów

Podręcznik dla szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic"

§1
Przepisy ogólne

 1. Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, z siedzibą: ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa.
 2. Czas realizacji Projektu przewiduje się na okres od 01.09.2009r. do 31.07.2012r.
 3. Udział beneficjentów w Projekcie jest bezpłatny.
 4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 10.02.2010 r. UDA-POKL.03.03.04-00-165/09 podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, AL. Szucha 25 w Warszawie.
 5. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
 6. Cele Projektu:
  • Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów z wymienionych szkół zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości języków obcych;
  • Objęcie wsparciem nauczycieli matematyki poprzez stworzenie możliwości poszerzania swych kompetencji w zakresie łączenia określonych walorów wychowawczo – dydaktycznych z nauczaniem matematyki (integracji klasy, pracy w zespole, pokonywania barier językowych, kształtowania umiejętności opisywania świata językiem matematyki, stawiania hipotez i ich weryfikowania, dokumentowania osiągnięć i ich wykorzystania przez poszczególnych członków danej grupy);
  • Umożliwienie nauczycielom udziału w aktywnej modernizacji treści i metod kształcenia matematyki w oparciu o posiadane doświadczenie dydaktyczne.
 7. Punkt Konsultacyjny Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ulica Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra pokój 414 (budynek A 29).
 8. Najważniejszym i wiarygodnym źródłem informacji o Projekcie jest strona internetowa http://www.wzmbg.pl.

§2
Beneficjenci Ostateczni Projektu

 1. Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są uczniowie tworzący wyznaczony zespół klasowy (oddział w ramach wewnętrznej struktury szkoły), w szczególności:
  • w pierwszym roku realizacji projektu są to uczniowie czwartych klas szkół podstawowych, pierwszych klas szkół gimnazjalnych, pierwszych klas trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz drugich klas czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym;
  • w drugim roku realizacji projektu są to uczniowie piątych klas szkół podstawowych, drugich klas szkół gimnazjalnych, drugich klas trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz trzecich klas czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym;
  • w trzecim roku realizacji projektu są to uczniowie szóstych klas szkół podstawowych, trzecich klas szkół gimnazjalnych, trzecich klas trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz czwartych klas czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym.
 2. Uczestnictwo w Projekcie trwa trzy lata i dotyczy tej samej klasy.
 3. W ramach rekrutacji głównej i uzupełniającej do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych ogółem do 360 klas, 7200 uczniów.

§3
Beneficjenci Pośredni Projektu

 1. Beneficjentami Pośrednimi Projektu są nauczyciele wytypowani i rekomendowani przez dyrekcję szkoły, nauczający matematyki w klasach, których uczniowie są Beneficjentami Ostatecznymi Projektu.
 2. Jeden nauczyciel może prowadzić zajęcia w większej liczbie klas.

§4
Zasady rekrutacji

 1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie na stronie internetowej Projektu podczas jej trwania.
 2. Do Projektu listownie zostaną zaproszone szkoły z każdego etapu edukacyjnego w poszczególnych województwach.
 3. Każda szkoła może zgłosić do Projektu maksymalnie trzy klasy.
 4. Rekrutacja będzie prowadzona równolegle we wszystkich typach szkół.
 5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych klas przekroczy zaplanowaną w Projekcie, tj. 40 klas z danego typu szkoły z danego województwa, w procesie rekrutacji uwzględnione zostaną następujące kryteria: niskich wyników egzaminów kompetencyjnych uczniów danej szkoły, trudności w realizacji programów naprawczych w szkole, utrudniony dostęp do regionalnych ośrodków edukacyjno-kulturalnych, jak również w dużej mierze gotowość nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - na podstawie rekomendacji Kuratoriów Oświaty.
 6. Gdy liczba klas spełniających kryteria wymienione w punkcie 5 przekroczy zaplanowaną w Projekcie, o wyborze decydować będzie kolejność wysłania zgłoszenia wg stempla pocztowego. Jednocześnie zostanie utworzona lista rezerwowa.
 7. Rekrutacja uczestników do Projektu będzie miała charakter etapowy:
  • zgłoszenie udziału w Projekcie - polegające na przesłaniu pocztą tradycyjną wypełnionego, podpisanego przez dyrektora szkoły i opatrzonego pieczęcią szkoły formularza rejestracyjnego na adres Biura Projektu – do 21.10.2009r.;
  • nabór i kwalifikacja uczestników przez Komisję Rekrutacyjną; podpisanie Umowy o Współpracy ze szkołami – do 06.11.2009r.
 8. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w Projekcie przed podpisaniem Umowy o Współpracy, w jej miejsce zostanie wybrana inna, tego samego typu szkoła z terenu tego samego województwa, która w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego znalazła się na liście rezerwowej.
 9. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie wszystkich szkół z listy rezerwowej rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona zostanie w terminie: 09.11.2009r. - 20.11.2009r.
 10. Zakończenie i wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres szkoły.
 11. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Projektu.

§5
Zasady udziału szkoły w Projekcie

 1. Dyrektor każdej szkoły zakwalifikowanej do Projektu jest zobowiązany do:
  • podpisania Umowy o Współpracy, na podstawie Deklaracji Udziału w Projekcie ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'' podpisanej przez uczniów i nauczycieli;
  • uwzględnienia w planie zajęć każdej klasy uczestniczącej w Projekcie dodatkowych 28 godzin matematyki w danym roku szkolnym (łącznie 84 godziny w skali całego Projektu dla danej klasy);
  • zaplanowania dla nauczyciela w jego siatce godzin lekcyjnych stosownej liczby godzin w zależności od liczby klas, w których będzie prowadził zajęcia;
  • zapewnienia kontynuacji realizacji zajęć z daną klasą w przypadku zajścia konieczności zmiany nauczyciela;
  • niezwłocznego pisemnego powiadomienia Biura Projektu o zmianie nauczyciela wytypowanego do udziału w Projekcie;
  • nieodpłatnego udostępnienia sal lekcyjnych na czas zaplanowanych zajęć;
  • oznaczenia pracowni matematycznej informacją o udziale uczniów w Projekcie;
  • zamieszczenia informacji o udziale uczniów danej szkoły w Projekcie na stronie internetowej szkoły.
 2. Wszelkie materiały edukacyjne udostępnione nauczycielom uczestniczącym w Projekcie mogą być wykorzystywane w działalności dydaktycznej szkoły.

§6
Zasady uczestnictwa klasy w Projekcie

 1. Uczniowie klasy wyrażającej chęć udziału w Projekcie w latach 2009-2012 są zobowiązani do:
  • podpisania Deklaracji Udziału w Projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”;
  • uzyskania zgody na udział w Projekcie co najmniej 80% rodziców;
  • przystąpienia jako zespół klasowy do bezpłatnego Międzynarodowego Konkursu ,,Matematyka bez Granic'' w trzecim roku realizacji Projektu (dotyczy szóstej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej).
 2. Uczniowie są zgłaszani do Projektu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają.

§7
Zasady uczestnictwa nauczyciela w Projekcie

 1. Nauczyciel wyrażający chęć uczestnictwa w Projekcie powinien realizować program nauczania matematyki w klasie wyrażającej chęć udziału w Projekcie. Ponadto jest zobowiązany do:
  • podpisania Deklaracji Udziału w Projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”;
  • współpracy w zakresie kompletowania danych osobowych uczniów określonych przez MEN do celów: udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz złożenia oświadczenia o otrzymaniu pisemnej zgody rodziców ucznia na udostępnienie tych danych;
  • przeprowadzenia zajęć z uczniami danej klasy w wymiarze 28 godzin lekcyjnych w każdym roku szkolnym objętym czasem trwania Projektu, zgodnie z otrzymanymi materiałami dydaktycznymi, przy co najmniej 75% frekwencji uczniów;
  • udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu (w tym sporządzania i przesłania pocztą tradycyjną podpisanego sprawozdania z realizacji każdego pakietu edukacyjnego na adres Biura Projektu w terminach określonych przez realizatora Projektu);
  • udziału w jednodniowych seminariach (raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego; przy zagwarantowanym zwrocie kosztów dojazdu).
 2. W ramach Projektu nauczyciele otrzymają:
  • wynagrodzenie za wykonaną pracę na podstawie stosownej umowy;
  • materiały potrzebne do realizacji zajęć z uczniami (scenariusze zajęć, ćwiczenia, zestawy zadań dla uczniów, klucze rozwiązań do zadań, schematy oceniania zadań);
  • niezbędne wsparcie metodyczne wraz z możliwością konsultacji;
  • możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami uczestniczącymi w Projekcie (dostęp do forum na stronie internetowej Projektu oraz uczestnictwo w seminariach);
  • pojedyncze egzemplarze wydawnictw zwartych materiałów edukacyjnych stworzonych w trakcie realizacji Projektu.
 3. Wszelkie materiały edukacyjne udostępnione nauczycielom uczestniczącym w Projekcie mogą być wykorzystywane w ich dalszej pracy zawodowej.

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i udostępnianie na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Uczestnicy Projektu podają swoje dane dobrowolnie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Projektu, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje o zmianach w Regulaminie będą dostępne na stronie Projektu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01.10.2009r.