Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Podręcznik dla gimnazjów

Podręcznik dla szkół podstawowych

Archiwum

Zapytanie ofertowe - badanie ewaluacyjne

Zapytanie ofertowe związane z wykonaniem analizy statystycznej i opracowaniem raportów dotyczącego wyników badania ewaluacyjnego efektów realizacji Projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” na podstawie umowy o dzieło. Projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego

Seminarium

Polskie Towarzystwo Matematyczne serdecznie zaprasza
nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego uczestniczących w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do wzięcia udziału w II Seminarium „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”.

Seminarium zostanie poświęcone konkursom i innym formom popularyzowania matematyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wymianie doświadczeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne z matematyki w ramach projektu.

Pobierz pełną treść 1 komunikatu

Zapytanie ofertowe - catering

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej (kalkulacji) usługi cateringowej w formie szwedzkiego stołu na seminarium dla nauczycieli w ramach projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", które odbędzie się:

Głównymi kryteriami wyboru oferty są: cena, atrakcyjność menu oraz możliwość realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie wg podanej specyfikacji. Ofertę należy przesłać na adres biuro@wzmbg.pl w terminie do 30.04.2011 r. Do oferty prosimy dołączyć zdjęcia obrazujące przykładową dekorację stołów. Dopuszcza się składanie ofert obejmujących usługę cateringową w jednym z powyższych terminów.

Pełna specyfikacja zamówień dostępna jest w linkach poniżej:

Zapytanie ofertowe - wydruk podręczników

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o przedstawienie oferty cenowej (kalkulacji) dostawy podręczników, tj. wydruku z pliku PDF w kolorze wraz z dostawą do Punktu Konsultacyjnego Projektu, mieszczącego się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 4a, w Zielonej Górze (Budynek A-29, pokój 414) do 25 marca 2011 r.

Zapytanie ofertowe dotyczy wydruku w wersji kolorowej, według poniższych specyfikacji, podręczników powstałych w ramach projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena oraz możliwość realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, tj. do 25 marca 2010 r.

Ofertę cenową druku i dostawy podręczników należy przesłać mailowo na adres biuro@wzmbg.pl w terminie do 12.03.2011 r.

Pobierz pełną specyfikację zamówienia

Zapytanie ofertowe - audyt

Dotyczy: umowy o dofinansowanie (punkt 3.3 Działania) projektu o numerze UDA – POKL.03.03.04-00-165/09 zawartej pomiędzy PTM i Ministerstwem Edukacji Narodowej (Instytucją Pośredniczącą) w dniu 10 lutego 2010 roku na realizację projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” (zwanego dalej: „Projektem”) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis i wielkość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia zewnętrznego audytu projektu. Usługa składa się z następujących elementów:

  1. oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu wraz z załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie;
  2. zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane;
  3. sprawdzenia, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane we wnioskach o płatność są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu;
  4. wydania opinii i raportu z audytu zewnętrznego.

Pobierz załączniki

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy o złożenie oferty w terminie do 28 lutego 2011 r. mailowo na adres: kierownik@wzmbg.pl lub listownie na adres:

Anna Białek-Jaworska
Biuro Projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic"
Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

Zapytanie ofertowe - wydruk podręczników

Zapytanie ofertowe dotyczy wydruku w wersji kolorowej podręczników powstałych w ramach projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Kryterium wyboru oferty stanowi cena oraz możliwość realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, tj. do 22 grudnia 2010 r. Ofertę cenową druku i dostawy podręczników należy przesłać mailowo na adres biuro@wzmbg.pl w terminie do 29.11.2010 r.

Specyfikacja druku podręczników

Nowe ankiety dla uczestników Projektu

24 maja 2010 rozpoczynamy kolejne badania ankietowe. Szczegóły - po zalogowaniu się - menu Ankiety

Poprzednie ankiety uczestników Projektu

Łącznie wypełnili ankiety:

Przeprowadzone ankiety pozwoliły nam częściowo odpowiedzieć na pytanie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy po pierwszym etapie jego realizacji widać znaczące skutki w nastawieniu i umiejętnościach jego uczestników:

Efekty przeprowadzonych badań są bardzo optymistyczne – podstawowe cele projektu, takie jak rozwijanie umiejętności matematycznych i interakcji społecznych zostały zrealizowane na wysokim poziomie. Warto zauważyć, że uczniów czekają jeszcze dwa lata udziału w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”, a co za tym idzie trwałe rezultaty zostaną osiągnięte dopiero po ukończeniu zajęć. Pamiętajmy również, że na pracę uczniów oraz nauczycieli ma wpływ wiele czynników, takich jak motywacja do pracy i zadowolenie z niej, środowisko pracy oraz ilość czasu – są to czynniki niezależne od organizatorów projektu.

Dziękujemy uczestnikom projektu za udział w badaniach. Dzięki Wam wiemy, że jesteście usatysfakcjonowani z zajęć, a Wasze umiejętności dydaktyczne (w przypadku nauczycieli), i matematyczne zwiększają się z każdym tygodniem.

Szczegółowe wyniki ankiety znajdą Państwo w tym miejscu.