Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Podręcznik dla gimnazjów

Podręcznik dla szkół podstawowych

O Projekcie ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic''

Informacje ogólne

„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasz pomysł został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na siódmym miejscu listy rankingowej sporządzonej wg ocen merytorycznych recenzentów MEN (szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/3.3.4/09 znajdą Państwo na stronie http://efs.men.gov.pl/content/view/150/362/). Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 10 lutego 2010 r.

Cele ogólne Projektu ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'' to podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – młodzieży w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz stymulowanie podobnych osiągnięć w zakresie innych przedmiotów szkolnych, umożliwiających wybór dalszej drogi kształcenia – podjęcie studiów wyższych, zaplanowanie kariery zawodowej, lepszy start w przyszłość – aktywne uczestnictwo w rynku pracy i współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu to:

Pełnym wsparciem zostaną objęci nauczyciele matematyki poprzez stworzenie możliwości poszerzenia ich kompetencji zawodowych w zakresie łączenia określonych walorów wychowawczo-dydaktycznych z nauczaniem matematyki, jak również możliwości aktywnego udziału w modernizacji treści i metod kształcenia matematyki w oparciu o posiadane doświadczenie dydaktyczne. Nauczyciele otrzymują szansę wypracowania nowych metod prowadzenia i uatrakcyjnienia zajęć, a wszelkie materiały dydaktyczne otrzymane w związku z uczestnictwem w Projekcie mogą zachować i wykorzystać w późniejszych doświadczeniach zawodowych.

Projekt jest skierowany do uczniów: klas czwartych szkół podstawowych, klas pierwszych szkół gimnazjalnych, klas pierwszych trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz klas drugich czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym, tworzących zespoły klasowe (oddziały wg wewnętrznej struktury szkoły) i ich nauczycieli matematyki.

W przedsięwzięciu bierze udział około 330 klas z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiegozachodniopomorskiego wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.

Punkt Konsultacyjny Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, w Zielonej Górze przy ulicy Prof. Z. Szafrana 4a, pokój 414 (budynek A-29).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wymagania stawiane uczestnikom Projektu

1.Uczniowie

Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie klas szkół podstawowychszkół gimnazjalnych mają szansę rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, realizując wyznaczony cel. Tym celem jest wspólne rozwiązanie - poprzedzone dwiema godzinami przygotowań pod kierunkiem nauczyciela - zestawu zadań z matematyki w ciągu 90 minut. W rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań. Uczniowie będą również zobligowani do wzięcia udziału jako zespół klasowy w bezpłatnym Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic” w trzecim roku realizacji Projektu (dotyczy szóstej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej).

Jedno zadanie w zestawie ćwiczeń otwierających i zadań do samodzielnego rozwiązania "Rozwiążmy razem" przez zespół klasowy zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania w jednym, wybranym języku obcym. W klasach IV , V i VI uczniowie będą wybierać prawidłową odpowiedź spośród pięciu wariantów. W klasie i i II gimnazjum uczniowie będą formułować rozwiązanie i odpowiedź na pytanie postawione w treści zadania przy użyciu co najmniej 15 słów.

Uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych – pracując w zespole - będą rozwiązywać przygotowane zestawy zadań z określonego działu matematyki (adekwatnego do realizowanego programu nauczania, uwzględniającego proces przygotowań do egzaminu maturalnego) w ciągu 90 minut. Zajęcia przygotowują ucznia zarówno do egzaminu dojrzałości, jak i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom gospodarki opartej na wiedzy. w rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań.

Przedstawiciele poszczególnych grup – zespołów zadaniowych, będą zobligowani do zaprezentowania otrzymanych rozwiązań całej klasie – umożliwi to zapoznanie się ze wszystkimi rozwiązaniami zadań i sporządzenie niezbędnych notatek pozostałym uczniom oraz weryfikację przez nauczyciela poprawności toku rozumowania i obliczeń. Jednocześnie uczniowie będą mieli możliwość nabycia umiejętności przekazywania swoich osiągnięć w sposób zwięzły i syntetyczny

Realizacja każdego zestawu zadań rozwiążmy razem zostanie poprzedzona godziną przygotowań kształtujących pożądane umiejętności ze wskazaniem zakresu merytorycznego niezbędnego do rozwiązania zadań tzw. ćwiczenia otwierające. Jedno zadanie zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów będzie przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania wraz z uzasadnieniem w jednym, wybranym języku obcym.

2. Tematyka zadań

Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki, zgodne z programem nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem jej korelacji z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Będzie zawierać między innymi konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji czy budowanie modeli brył o zadanych własnościach. Zadania będą nawiązywać do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywać przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym, co znacznie ułatwi uczniom przyswojenie zadanego materiału. Zestawy zadań będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności (z uwzględnieniem różnych poziomów umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów w danej klasie).

3. Nauczyciele

Nauczyciele uczestniczący w Projekcie będą realizować zajęcia pozalekcyjne z matematyki w wymiarze 28 godzin rocznie, w oparciu o przygotowane przez ekspertów materiały dydaktyczne (tzw. pakiety edukacyjne obejmujące swym zakresem cztery godziny lekcyjne). Za zrealizowane zajęcia nauczyciele otrzymają stosowne wynagrodzenie. Jednocześnie będą oni zobligowani do udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu, jak również do udziału w jednodniowych seminariach (raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego, przy zagwarantowanym zwrocie kosztów dojazdu). W trakcie trwania Projektu nauczyciele otrzymają również: